Hagergrynkompaniet

I. Organisasjonens navn.

Organisasjonens navn er Hagergrynkompaniet. (Forkortet: HGK.)
Hagergrynkompaniet er en frittstående ideell organisasjon.

II. Formål.

Hagergrynkompaniet har som formål å drive med teater, sang og musikk med seniorer som aktører og medhjelpere.
Hagergrynkompaniet har som mål å fremme trivsel og økt livskvalitet for medlemmene og vil ha fokus på gleden det gir å være med i et fellesskap.
Hagergrynkompaniet vil arbeide for at medlemmene får mulighet til å utvikle sine interesser innenfor teater, sang og musikk.
Hagergrynkompaniet har som intensjon å arrangere forestillinger/underholdning for publikum i alle aldre, men med seniorer/pensjonister som viktigste målgruppe.

III. Medlemskap.

Personer som er 50 år eller mer kan tegne seg som medlemmer i Hagergrynkompaniet.
Pensjonister kan tegne seg som medlemmer. For pensjonister gjelder ingen nedre aldersgrense.

IV. Kontingent.

Medlemskontingenten fastsettes av Generalforsamlingen.
Medlemskapet er gyldig bare så lenge kontingent betales.

V. Generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er kompaniets høyeste myndighet.
Generalforsamling holdes 1 gang hvert år og innen utgangen av juni.
Innkalling skjer med 4 ukers varsel på  E-post til samtlige medlemmer.
Saker som skal behandles på Generalforsamlingen må være innkommet til styret senest 14 dager før den dato som er fastsatt for årsmøtet.
Alle som er medlemmer og som har betalt den fastsatte kontingent har stemmerett på Generalforsamlingen.
Konstituering.
Generalforsamlingen velger selv møteleder og sekretær og to medlemmer til å underskrive protokollen.
Generalforsamlingen skal behandle:
Årsmelding/styrets beretning
Årsregnskap
Innkomne forslag
Arbeidsplan
Budsjett
Valg.

Generalforsamlingen velger:
«Et styre bestående av 6 medlemmer, nemlig kompanisjef (leder), NK (nestleder), kompaniskriver (sekretær), kasserer og 2 styremedlemmer.
Det tilstrebes at kun halvparten av styrets medlemmer er på valg på hver av generalforsamlingene. Leder, sekretær og ett styremedlem velges neste gang.Ved stemmelikhet gjelder lederens dobbeltstemme.»
3 varamedlemmer til styret
2 revisorer
En valgkomite på 3 medlemmer.

Representantene til styret velges for 2 – to år om gangen med unntak av 1.vara som velges for 1-ett år, men under hensyntagen til rulleringen som omtales i andre avsnitt av pkt. V, 8 a.

VI. Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær Generalforsamling holdes når styret, eller minst 2/3 av medlemmene krever det.

VII. Styret. Kompanisjef (styreleder).

Styret leder virksomheten og representerer Hagergrynkompaniet overfor offentlige myndigheter og i andre sammenhenger.
Styret forpliktes av kompanisjef (leder), eller ved kompanisjefens fravær av NK (nestleder).
Styret har ansvaret for at Hagergrynkompaniets virksomhet organiseres på en hensiktsmessig måte og kan knytte til seg fagfolk og oppnevne arbeidsgrupper/undergrupper. Styret velger leder for slike grupper og gir de instrukser som er nødvendig.
Styret forvalter Hagergrynkompaniets midler innenfor de rammer Generalforsamlingen gir.
Styret har det juridiske og formelle ansvar for Hagergrynkompaniets daglige drift og for alle produksjoner og arrangement i Hagergrynkompaniets regi.
Styret innkalles til møte når kompanisjefen (lederen), eller minst 2 av styremedlemmene krever det. Også andre enn styremedlemmer kan innkalles til styremøtene når styret finner det praktisk.
Web-redaktør/er som ikke har styreverv har møterett i styret, men ikke stemmerett. Ordningen gjelder foreløpig fram til neste generalforsamling d.v.s. den som skal holdes i 2010.
Rådmannen i Verdal v/kulturkontoret har adgang til å møte i styremøtene uten stemmerett.

VIII. Medlemsmøter.

Styret bør arrangere medlemsmøter der det informeres om driften og innhentes synspunkter fra medlemmene på produksjonsplaner m.v. Med tanke på bl.a. integrering av nye medlemmer bør det også legges til rette for trivselstiltak for medlemmene.

IX. Vedtektsendring.

Vedtektsendringer behandles av Generalforsamlingen og krever 2/3 flertall.

X. Oppløsning.

Oppløsning av Hagergrynkompaniet krever 2/3 flertall.
Ved eventuell oppløsning av Hagergrynkompaniet skal midler og eiendeler som tilhører Hagergrynkompaniet overføres til Verdal kommune og brukes til seniorpolitiske tiltak.

XI. Godkjenning.

Vedtektene er godkjent av Generalforsamlingen 27.03.07 og justert av Generalforsamlingen i møte 17. februar 2009 og 08.07.2021.